کره ی زمین چیست و چگونه به وجود آمده است؟کره ی زمین که مسکن و پناهگاه میلیون ها موجود زنده است با سرعتی معادل یکصد و شش(۱۰۶)میلیون کیلومتر در ساعت به دور خورشید می چرخد و این گردش کامل یک سال طول می کشد.در مدت این یک سال کره ی زمین سیصد و شصت و پنج(۳۶۵)بار هم به دور خودش می چرخد که به این چرخش ما می توانیم شب و روز را ببینیم.در مورد به وجود آمدن کره ی زمین،دانشمندان معتقدند که کره ی زمین از توده های غبار خورشید شکل گرفته و کم کم سفت و محکم شد،اما هسته ی مرکزی زمین از مواد مذاب و داغی تشکیل شده که این مواد گاهی به صورت آتشفشان خود را نمایش می دهند.روی پوسته ی کره ی زمین لایه ی نازکی از آب،سنگ و خاک قرار دارد که ما بر روی آن ها زندگی می کنیم و البته بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته و سهم خشکی ها بسیار کم است.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس