سیاهچاله چیست؟ 

سیاهچاله ها مکان هایی در فضا هستند که جاذبه ی فوق العاده ای دارند-جاذبه ی آنها آن قدر زیاد است که حتّی پرتوهای نور را به سوی خود می کشند! 

چرخش گاز های اطراف هر سیاهچاله ،سبب می شود که سیاهچاله مثل یک ژنراتور(مولد) برق عمل کند. فوران جِت مانند برق سیاهچاله ها تا میلیارد ها کیلومتر دورتر،در فضا پیش می رود. 

 

 

 

                

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس