سردترین بیابان جهان کجاست؟

قطب جنوب را سردترین بیابان کره ی زمین شناخته اند.البته خشکی این منطقه نیز بسیار شدید است.چون در دمای فوق العاده سرد آنجا،هر رطوبتی منجمد می شود و به صورت یخ در می آید.

بیابان های آسیای مرکزی-در مغولستان و غرب چین- نیز زمستان ها در اثر هوای سردِ قطب شمال،فوق العاده سرد می شوند.حتی تابستان که روزهای داغی دارد،دمای این بیابان ها در شب به زیر صفر می رسد.

          

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس