گرمای چشمه های آب گرم از کجاست؟ 

چشمه های آب گرم در مناطق آتشفشانی ظاهر می شوند.گرمای آن ها نیز ناشی از مجاورت با سنگ های گداخته آتشفشانی است.دمای آب بعضی از این چشمه ها به ۱۰۰درجه نیز می رسد. 

چشمه های آب گرم تا مدت ها بعد از فعالیت های آتشفشانی همچنان جریان دارند.آب بعضی از چشمه های آب گرم در فاصله های زمانی معیّنی به خارج فوران می کند.به این چشمه ها «آبفشان» می گویند.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس