آیا در اقیانوس ها آب شیرین پیدا می شود؟

در اقیانوس اطلس،بله!اقیانوس اطلس هم آب شوری دارد.اما در قسمتی از آن می توان آب شیرین و گوارا به دست آورد.

رودخانه ی آمازون پر آب ترین رود دنیاست که از کوه های آند،در پرو،سرچشمه می گیرد و در ساحل شرقی آمریکای جنوبی به اقیانوس اطلس می ریزد.این رودخانه یک پنجم آب شیرین رودهای جهان را دارد.

حجم آب شیرینی که بی وقفه از رود آمازون به اقیانوس وارد می شود آن قدر زیاد است که تا 150 کیلومتری ساحل،آب اقیانوس را پس می زنند-و آب شیرین جای آن را می گیرد.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس