جاذبه چیست؟ 

جاذبه نیرویی نامرئی است که بین هر دو ذره یا جسم مادی وجود دارد و آن دو را به سوی یکدیگر می کشد.مقدار این نیرو به جرم دو جسم و فاصله ی آن ها از یکدیگر بستگی دارد. 

کره ی زمین جرم بزرگی دارد.به همین دلیل،نیروی جاذبه ی آن به اندازه ای است که همه ی ساکنان و اشیاء موجود بر خود را به سوی خود جذب می کند و از دور افتادن آن ها یا خروجشان از جوّ جلوگیری می کند.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس