چرا استفاده از تلفن همراه در هواپیما خطرناک است؟ 

تلفن های همراه می توانند در دستگاه های هدایت و ناوبری هواپیما و حتّی در دستگاه های تهویه و تنظیم فشار هوای داخل هواپیما مشکل ایجاد کند. 

حتّی تحقیقات نشان داده است که استفاده از تلفن همراه در جایگاه های توزیع بنزین نیز خطرناک است.چون سیگنال های ساطع شده از آن ها می توانند گاز های قابل سوختن را گرم کنند و شعله ور سازند. 

در زمانی که از تلفن همراه استفاده نمی شود و فقط دستگاه روشن است هم سیگنال های رادیویی از آن ها ساطع می شود. 

 

 

 

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس