چرا آسمان آبی رنگ است؟ 

نور خورشید سفید است.به عبارت دیگر،همه ی رنگ های رنگین کمان در نور خورشید وجود دارد.امّا چون مولکول های هوا نور آبی را بیشتر از نورهای دیگر موجود در اشعه ی خورشید تجزیه(جدا) می کنند و به ما می رسانند،ما آسمان را آبی می بینیم.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس