آینه ها چطور عمل می کنند؟اغلب آینه ها از شیشه ی معمولی ساخته شده اند.البته پشت این شیشه ها را با لایه ای از فلزی درخشنده،مانند نقره می پوشانند.وجود این لایه فلز درخشنده باعث می شود که پرتوهای نور هنگام برخورد با آیینه،با همان زاویه منعکس شوند.وقتی پرتوهای نور از روی جسمی به آیینه می رسند،انعکاس آن ها تصویر همان جسم را به ما نشان می دهد. 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس