مسلمانان جهان چند نفرند؟ 

امروزه حدود یک میلیارد مسلمان در دنیا وجود دارد.مسلمانان بیشتر در خاورمیانه،آسیا و آفریقا زندگی می کنند. 

بیشتر مسلمانان جهان اهل تسنن (سنّی) هستند.ده درصد مسلمانان شیعه اند که بیشتر در ایران،عراق و لبنان زندگی می کنند.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس