مرتفع ترین شهر جهان کجاست؟ 

لهاسا شهری است که در ارتفاع ۳۶۸۴ متری سطح دریا قرار دارد.این شهر پایتخت تبّت،منطقه ای در کوه های هیمالیاست که توسط چین اداره می شود.به همین دلیل است که گاهی به تبّت «بام جهان» نیز می گویند!!!!

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس