کدام کشور سه پایتخت دارد؟ 

به مهم ترین شهر هر کشور «پایتخت» می گویند.اهمیت پایتخت ها معمولاٌ با توجّه به اعتبار سیاسی آن ها سنجیده می شود.امّا آفریقای جنوبی تنها کشوری است که سه پایتخت دارد!!!! 

شهر کیپ تاون،محلّی است که مجلس ملّی این کشور در آن واقع است،پرتوریا،مقر دفاتر دولتی و قوه ی مجریه ی کشور است،و در بلوم فانتین،نیز مراکز و سازمان های قوه ی قضاییه ی کشور مستقر شده اند.به همین دلیل،کشور«آفریقای جنوبی» سه پایتخت بسیار مهم دارد!!!!

 

                

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس