شوفاژ های روم باستان چگونه بوده اند؟همه ی ما گمان می کنیم که سیستم حرارت مرکزی یا شوفاژ،فن آوری یا اختراعی نوین و خاص عصر حاضر است.اما در ساختمان های روم باستان،شکل خاصی از این نوع سشستم وجود داشته است. 

در روم باستان،خانه ها را روی سکویی بالاتر از سطح زمین می ساختند،به طوری که در قسمت زیرین آن ها فقط چندین پایه ی آجری،وجود داشت.و خانه روی آن ها قرار می گرفت.اما بین این ستون های آجری،هیچ مانعی نبود و هوا می توانست از میان آن ها عبور کند.در قسمتی از این بخش زیر زمینی نیز  

کوره ای قرار داشت که هوای گرم آن به دالان های زیر خانه یا همان فضاهای خالی بین ستون ها هدایت می شد.به این ترتیب،هوایی که از زیر همه ی قسمت های خانه می گذشت،کف و دیوارها را گرم می کرد و دمای ثابت،مطبوع و یکنواختی را سراسر خانه برقرار می ساخت.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس