آیا موجودات فضایی وجود دارند!؟ این سوال همواره ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.اما اگر پاسخ این سوال مثبت باشد چگونه می توان با موجودات فضایی ارتباط برقرار کرد؟؟!!  مشخصات هیچ بک از کرات منظومه ی شمسی-منظومه ی شمسی به مجموعه کراتی می گویند که به دور خورشید میگردند.زمین ما هم یکی از کرات منظومه ی شمسی است-مانند زمین نیست اما به تازگی سیاراتی شناسایی شده اند که دور ستاره ای دیگر-نه خورشید-می گردند.اما این سیارات آنقدر از ما دورند که نمی توانیم هیچ اطلاعاتی از آن ها به دست بیاوریم.اما هیجان انگیز ترین موضوع گزارش بشقاب پرنده هاست!

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس