کوچک ترین و بزرگ ترین استخوان های بدن کدام اند؟کوچکترین استخوان بدن استخوانی به نام «رکابی»است که در عمق گوش جای دارد.این استخوان به اندازه ی یک دانه ی برنج است.بزرگترین استخوان بدن نیز استخوان ران است که از یک سو به زانو و از سوی دیگر در ساختمان ران شرکت دارد.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس