سرعت جریان خون در بدن انسان چقدر است؟خون دقیقه ای یکبار ازقلب حرکت می کند،مسیر رگ ها را پشت سرمی گذارد و دوباره به قلب باز می گردد.تقریبا۱۵۰۰بار در شبانه روز.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس