چند استخوان در بدن ما وجود دارد؟ 

در بدن هر فرد بالغ ۲۱۳قطعه استخوان وجود دارد.البته برخی از این قطعات به گونه ای به هم چسبیده اند که واحدی را تشکیل می دهند.برای مثال،در جمجمه ی ما۲۱قطعه وجود دارد.اما این استخوان ها مانند یک قطعه که همان جمجمه است به نظر می آیند.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس