سنگواره (فسیل) ها چطور بوجود آمدند؟ 

سنگواره یا فسیل ها بقایای گیاهان و جانورانی هستند که میلیونها سال زیر زمین بوده اند.گاهی حشرات در صمغ گیاهان محبوس می شدند و در نتیجه به همان شکل تاقرن ها باقی می ماندند.این نوع صمغ ها بعد از خشک شدن به ماده ای سخت و شفافی به نام «کهربا» تبدیل می شدند.بیشتر فسیل ها از بقایای جانورانی است که در آب زندگی می کرده اند.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس